Edrych i mewn: Cymraeg

Plant trees

Fy Nghoeden, Ein Coedwig

Mae gan bawb yng Nghymru gyfle i blannu coeden i helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd gyda'n rhoddion coed.

Cymerwch ran

Newyddion a blogiau o Wales

Discussion paper

Maniffesto ar gyfer Etholiadau Senedd Cymru 2021

PDF  (4.77 MB)

Yn ein manifesto rydyn ni’n dangos sut gall coed ein helpu yr adeg yma i fynd i’r afael a’r argyfwng natur a hinsawdd ac adeiladu economi sy’n gydnerth o ran yr hinsawdd a chymdeithas lle mae natur yn gyforiog, un sy’n addas i genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.

Darllen y maniffesto
Wyddoch chi?

Mae Cymru yn un o’r gwledydd lleiaf coediog yn Ewrop. Dim ond 14% o’r dirwedd sy’n coetiroedd ac mae llai na hanner o rhain yn frodorol neu’n llydanddail.

 

Cewch hyd i goedlan

Rydym yn berchen ar dros 100 o goedwigoedd yng Nghymru sy’n cwmpasu ardal o 2,897 hectar (7,155 erw). Mae bron pob un o’r rhain ar gael i’r cyhoedd ymweld â nhw ar unrhyw adeg ac am ddim.

I ddarganfod mwy o goedwigoedd, ewch i’n tudalen chwilio coetir.

Wyddoch chi?

Bydd 61,755 o goed yn cael eu plannu y tymor hwn ledled Cymru, a roddir gan Coed Cadw, y Woodland Trust yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd swm tebyg neu fwy yn cael ei blannu y tymor nesaf.

Gofynwch am ein cynlluniau plannu.

 

Cael hyd i f ywyd gwyllt yn ein coedwigoedd

Mae ein coedwigoedd yn darparu cartrefi gwerthfawr ar gyfer mwy o fywyd gwyllt nag unrhyw dirwedd ddaearol arall. Dyma rai o’r rhywogaethau i edrych allan amdanyn nhw.

Digwyddiadau yng Nghymru

Eisiau cysylltu?

Oes gennych gwestiwn am ein gwaith? Hoffech chi ddysgu rhagor am rywbeth?

Cysylltwch â ni

Trwy’r post:
Coed Cadw
Llys y Castell
6 Ffordd yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd
CF11 9LJ
Ffôn: 0292 002 7732
Ebost: wales@woodlandtrust.org.uk