Edrych i mewn: Cymraeg

Bluebells in Brynau Wood

Credit: Rob Grange / WTML

Apêl Coed Brynau

Dychmygwch goedwig hynafol, oedd unwaith wedi ei anghofio, sydd wedi cael ei hadfer i fod yn goedlan ifanc fywiog, i gyd gyda golygfa drawiadol drosodd i Fae Abertawe. Dyma’n gweledigaeth ar gyfer Coed Brynau.

Helpwch ni i edrych ar ôl y safle bwysig hon

 

Wyddoch chi?

Mae Cymru yn un o’r gwledydd lleiaf coediog yn Ewrop. Dim ond 14% o’r dirwedd sy’n coetiroedd ac mae llai na hanner o rhain yn frodorol neu’n llydanddail.

 

Cewch hyd i goedlan

Rydym yn berchen ar dros 100 o goedwigoedd yng Nghymru sy’n cwmpasu ardal o 2,897 hectar (7,155 erw). Mae bron pob un o’r rhain ar gael i’r cyhoedd ymweld â nhw ar unrhyw adeg ac am ddim.

I ddarganfod mwy o goedwigoedd, ewch i’n tudalen chwilio coetir.

Wyddoch chi?

Bydd 61,755 o goed yn cael eu plannu y tymor hwn ledled Cymru, a roddir gan Coed Cadw, y Woodland Trust yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd swm tebyg neu fwy yn cael ei blannu y tymor nesaf.

 

Cael hyd i f ywyd gwyllt yn ein coedwigoedd

Mae ein coedwigoedd yn darparu cartrefi gwerthfawr ar gyfer mwy o fywyd gwyllt nag unrhyw direwedd ddaearol arall. Mae coed hynafol yn cynnal rhai o’r rhywogaethau prinnaf sydd o dan fygythiad; mae gwrychoedd yn gynefinoedd hanfodol i lawer o adar; ac mae pren marw a phydredig yn cynnal nifer o infertebratau.

Cymerwch ran

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ymwneud â Coed Cadw – rhai ohonyn nhw yn ein coedwigoedd a rhai o gysur eich hoff gadair freichiau. Mae cefnogwyr yn helpu trwy rhoi eu hamser, eu harian, neu llais – yn gweithio ar brosiectau mawr neu rai bach iawn a phopeth yn y canol. Dewisiwch o blith aelodaeth, cefnogi apêl neu ymgyrch, gwirfoddoli yn ein coedwigoedd neu yn ein digwyddiadau, neu hyd yn oed ddod yn siaradwr gwirfoddol neu’n ffotograffydd. Beth bynnag a wnewch, mae eich cefnogaeth yn ein gwneud yn gryfach.

Digwyddiadau yng Nghymru

Newyddion a blogiau o Wales

Eisiau cysylltu?

Oes gennych gwestiwn am ein gwaith? Hoffech chi ddysgu rhagor am rywbeth?

Cysylltwch â ni

Trwy’r post: Coed Cadw,
Llys y Castell,
6 Ffordd yr Eglwys Gadeiriol,
Caerdydd, CF11 9LJ
Ffôn: 0292 002 7732
Ebost: Wales@woodlandtrust.org.uk