Skip to main content

Edrych i mewn: Cymraeg

Hollow, 400-year-old sweet chestnut in Pontypool Park

Credit: Mark Zytynski / WTML

Coeden Gymreig y Flwyddyn

Edrychwch ar y coed anhygoel o Gymru sy’n cystadlu a darllenwch eu straeon nhw.
Cymreig sy’n cystadlu

Bluebells in Brynau Wood

Credit: Rob Grange / WTML

Apêl Coed Brynau

Dychmygwch goedwig hynafol, oedd unwaith wedi ei hanghogio, sydd wedi cael ei hadfer i fod yn goedlan ifanc fywiog, i gyd gyda golygfa drawiadol drosodd i Fae Abertawe. Dyma’n gweledigaeth ar gyfer Coed Brynau.

Helpwch ni i edrych ar ôl y safle bwysig hon

 

Wyddoch chi?

Mae Cymru yn un o’r gwledydd lleiaf coediog yn Ewrop. Dim ond 14% o’r dirwedd sy’n coetiroedd ac mae llai na hanner o rhain yn frodorol neu’n llydanddail.

 

Cewch hyd i goedlan

Rydym yn berchen ar dros 100 o goedwigoedd yng Nghymru sy’n cwmpasu ardal o 2,897 hectar (7,155 erw). Mae bron pob un o’r rhain ar gael i’r cyhoedd ymweld â nhw ar unrhyw adeg ac am ddim.

I ddarganfod mwy o goedwigoedd, ewch i’n tudalen chwilio coetir.

Wyddoch chi?

Bydd 61,755 o goed yn cael eu plannu y tymor hwn ledled Cymru, a roddir gan Coed Cadw, y Woodland Trust yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd swm tebyg neu fwy yn cael ei blannu y tymor nesaf.

 

Cael hyd i f ywyd gwyllt yn ein coedwigoedd

Mae ein coedwigoedd yn darparu cartrefi gwerthfawr ar gyfer mwy o fywyd gwyllt nag unrhyw direwedd ddaearol arall. Mae coed hynafol yn cynnal rhai o’r rhywogaethau prinnaf sydd o dan fygythiad; mae gwrychoedd yn gynefinoedd hanfodol i lawer o adar; ac mae pren marw a phydredig yn cynnal nifer o infertebratau.

Wyddoch chi?

Mae gwreiddiau coed yn ymestyn yn llawer pellach y tu hwnt i’r goron nag y mae llawer o bobl yn ei feddwl ac mae eu partneriaid ffwngaidd yn ymestyn hyd yn oed ymhellach. Maent fel arfer yn y 30cm uchaf o bridd ac yn agored i niwed.

 

Cymerwch ran

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ymwneud â Coed Cadw – rhai ohonyn nhw yn ein coedwigoedd a rhai o gysur eich hoff gadair freichiau. Mae cefnogwyr yn helpu trwy rhoi eu hamser, eu harian, neu llais – yn gweithio ar brosiectau mawr neu rai bach iawn a phopeth yn y canol. Dewisiwch o blith aelodaeth, cefnogi apêl neu ymgyrch, gwirfoddoli yn ein coedwigoedd neu yn ein digwyddiadau, neu hyd yn oed ddod yn siaradwr gwirfoddol neu’n ffotograffydd. Beth bynnag a wnewch, mae eich cefnogaeth yn ein gwneud yn gryfach.

Digwyddiadau yn agos atoch chi

Gwneud Llusernau

Gwnewch lantern hedyn coeden a dilynnwch y goleadau trwy’r goedwig

Dyddiad ac Amser: Dydd Sadwrn 12 Hydref, 5yp
Lleoliad: Plas Power, Wrecsam, Cymru
Mwy o wybodaeth a cadw lle

 

Hydref yn y Goedwig Law Geltaidd

Mae'r hydref yn amser gwych i werthfawrogi bioamrywiaeth ddiddorol Coed Felenrhyd a Llennyrch, wrth i'r dail droi, rhaeadrau'n disgyn a thoreth o ffyngau coetir a glaswelltir yn ymddangos. Bydd y daith gerdded gylchol hon yn archwilio'r hanes dynol a naturiol sydd wedi'i plethu drwy'r dirwedd, gan gynnwys ymweliad â'r ffermdy o'r 16eg ganrif. Dysgwch am gynlluniau ar gyfer y dyfodol ac adfer y lle arbennig hwn dan ofal Cadw Cadw.

Dyddiad ac amser: Dydd Sadwrn 19 Hydref, 9.45yb
Lleoliad: coed Felenrhyd a Llennyrch
Mwy o wybodaeth a cadw lle

 

Dydd Afal

Hwyl i'r teulu cyfan: hel afalau, adbabod ffrwythau gwyllt, sut i docio ac impio coed afalu, dowcio am afalau a llawer iawn mwy!

Dyddiad ac amser: Dydd Sul 20 Hydref, 10.30yb
Lleoliad: Granllyn Pool, Guilsfield
Mwy o wybodaeth a cadw lle

 

I’r Gad dros yr Hinsawdd

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad plannu coed ar ein safle newydd yng Nghastell Nedd.

Digwyddiad gweddol fach yw hwn, gyda nifer y llefydd yn gyfyngedig, felly cofiwch neilltuo lle ymlaenllaw.

Dyddiad ac amser: Dydd Sadwrn 30 Tachwedd, 10.30 y bore
Lleoliad: Maes Parcio Parc Gwledig Gnoll, Castell Nedd
Rhagor o wybodaeth ac i neilltuo lle

Cysylltwch â ni

Trwy’r post: Coed Cadw,
Llys y Castell,
6 Ffordd yr Eglwys Gadeiriol,
Caerdydd, CF11 9LJ
Ffôn: 0292 002 7732
Ebost: Wales@woodlandtrust.org.uk