Edrych i mewn: Cymraeg

Tip y mis

Cadwch at lwybrau beicio i gadw bywyd gwyllt yn ddiogel

Helpwch i warchod bywyd gwyllt a’u cynefin hanfodol a chadwch eich hun yn ddiogel hefyd trwy gadw’ch beic ar y llwybrau ceffylau. Edrychwch ar y llwybrau mewn coedwigoedd yn eich ardal chi neu rhowch gynnig ar syniadau gweithgareddau hwyliog eraill.

Mae ein coedwigoedd yn ddelfrydol ar gyfer bywyd gwyllt, felly dewch yn barod am natur yn ei gyflwr naturiol. Mae hyn yn golygu dim toiledau, caffis, biniau na staff glanhau – dim ond golygfeydd anhygoel, aer glân, adar yn canu a llwybrau coetir i chi grwydro. Cofleidiwch dawelwch natur wrth amddiffyn ein coedwigoedd ar gyfer y dyfodol gyda’r awgrymiadau hyn ar gyfer eich ymweliad.

1. Arhoswch ar y llwybrau

Diogelwch blodau gwyllt bregus fel clychau’r gog, a bywyd gwyllt sy’n nythu ar y ddaear fel ehedydd a chyffylog, trwy gadw at y llwybrau. Byddwch yn caniatau i hadau gwerthfawr dyfu, atal planhigion rhag cael eu sathru ac atal llawr coetir rhag mynd yn foel a mwydlyd.

2. Cadwch gŵn yn agos

Diogelwch y planhigion a’r anifeiliaid sy’n galw’r coed hwn yn gartref. Mae cadw eich ci yn agos yn eu hatal rhag sathru ar nythod adar ar ddamwain ac aflonyddu ar fywyd gwyllt, da byw ac ymwelwyr eraill.

3. Ewch â llanast cŵn adref

Mae baw cŵn yn hyll, yn lledaenu afiechydon i anifeiliaid a phobl, yn niweidio’r pridd ac mae’n ffiaidd wrth glanhau eich esgidiau. Cadwch y coed hwn yn lân ac yn iach trwy fynd â baw eich ci adref.

4. Byddwch yn cŵl – arhoswch yn rhydd o dân

Gall tanau gwyllt ddinistrio cynefinoedd, lladd bywyd gwyllt a rhoi bywydau pobl mewn perygl. Dewch â phicnic i’w fwynhau yn lle cynnau tân, a gadewch eich barbeciw gartref.

5. Gadewch cysgu dros nôs i’r bywyd gwyllt

Mae sefydlu gwersyll yn malu planhigion cain ac yn tarfu ar yr hafanau coetir hyn. Gadewch cysgu dros nôs i’r bywyd gwyllt.

6. Parciwch gydag ystyriaeth

Mae llwybrau i’n coedwigoedd yn cael eu defnyddio gan gymdogion, ffermwyr a cherbydau brys. Os nad oes unman i barcio’n ystyriol, dewch yn ôl dro arall.

7. Gwiriwch fynediad beic

Mae’r tir rydych chi’n beicio arno yn rhan hanfodol o goetir iach. Mae beicio mynydd yn y lle anghywir yn niweidio hyn, gan adael llawr y coetir yn foel ac yn fwdlyd. Edrychwch am gwybodaeth cyn i chi ymweld. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n reidio ar y llwybrau dynodedig yn unig.

8. Nofio ar gyfer bywyd gwyllt yn unig

Mae cynefinoedd dŵr yn gartref i adar a chreaduriaid eraill sy’n rhan bwysig o ecosystem y coetir ac sydd angen heddwch a thawelwch i ffynnu. Maen nhw’n cael eu difrodi gan bobl a chŵn sy’n dod i mewn i’r dŵr. Gadewch nofio i’r bywyd gwyllt.

9. Ewch â’ch sbwriel adref

Gall llygod pengrwn, amffibiaid a bywyd gwyllt arall gael eu trapio i mewn neu eu gwenwyno gan sbwriel. Nid oes gennym geidwaid na thylwyth teg i'w glirio. Mae symud yn costio arian y gellid ei wario'n well ar reoli ein coedwigoedd neu blannu mwy o goed. Ewch â'ch sbwriel adref.

10. Nid yw coed yn dda ar gyfer dringo creigiau

Mae creigiau naturiol yn lleoedd arbennig. Mae dringo arnynt yn erydu arwynebau bregus yn dinistrio cynefinoedd gwerthfawr, a gall fod yn niweidiol i'r bywyd gwyllt sy'n cysgodi yno. Dewiswch i amddiffyn y creigiau hyn trwy gael caniatâd cyn i chi fynd.

11. Byddwch yn ystyriol o guddfannau

Gall traed bach a dwylo eiddgar falu planhigion bregus a dychryn cyd-greaduriaid sy'n ffynnu mewn heddwch a thawelwch. Os ydych chi mewn coetir hynafol, gadewch adeiladu cuddfannau i'r moch daear a'r llwynogod. Cadwch lygad am ganllawiau ar y safle os nad ydych chi'n siŵr.

Archwiliwch mwy o awgrymuadau defnyddiol

Visiting woods

Go exploring

Primordial landscapes, tangled branches, breathtaking wildlife and miles of woodland trails. From the countryside to cities, we care for thousands of woods throughout the UK, all free to visit.

Find a wood near you