Edrych i mewn: Cymraeg

Gall coeden fod yn breswylydd hynaf pentref, yn ffigwr cryf hunaniaeth rhanbarth neu’n heneb naturiol sy’n rhan annatod o stori cenedl. Gall hefyd fod yn goeden leol boblogaidd; lle i chwarae ac ymarfer corf; balchder a llawenydd y garddwyr a lle i gymunedau ymgynnull.

Ymhlith yr enillwyr blaenorol mae coeden dderw hynafol y dywedir iddi wasanaethu fel llys canoloesol, coeden ffawydd copr ifanc ar gae chwarae ysgol gynradd yn yr Alban a castanwydd melys mewn parc gwledig y gallwch sefyll y tu mewn yng Nghymru.

Nawr rydyn ni ar drywydd y coed sy’n arbennig i chi.

A allai’ch hoff goeden gymryd coron Coeden y Flwyddyn 2020?

Diolch i gefnogaeth gan chwaraewyr y ‘People’s Postcode Lottery’ mae hyd at £1000 mewn gwobrau gofal coed ar gael i’r goeden fuddugol ym mhob gwlad. Mae gwobrau llai hefyd ar gael ar gyfer coed ar y rhestr fer sydd angen help i oroesi. Nod gwobrau gofal yw helpu coed i fyw bywydau hir ac iach, am genedlaethau i ddod.

Sut i enwebu

Mae enwebiadau ar agor i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban. Gall unrhyw unigolyn, grŵp neu sefydliad enwebu a dylai tirfeddianwyr gydsynio i’r enwebiad. Dim ond coed buddugol o flynyddoedd blaenorol sydd wedi’u heithrio. Mae’r enwebiadau’n cau am hanner dydd ar 29 Mehefin 2020.

Yn unol â chyfarwyddiadau’r Llywodraeth, ceisiwch osgoi gwneud siwrneiau diangen i dynnu lluniau coed. Dewch o hyd i lun ar-lein neu enwebwch goeden leol gyda stori i’w hadrodd.

Ein cynllyn ar hyn o bryd yw i banel annibynnol o arbenigwyr ddewis rhestr fer o goed a chael enillwyr wedi’u pennu gan bleidlais gyhoeddus yn ddiweddarach yn 2020. Yn dibynnu ar gyngor y Llywodraeth, efallai y bydd angen i ni newid fformat y gystadleuaeth. Hysbysir i bob ymgeisydd am unrhyw newidiadau.

Fenced off Allerton Oak in Calderstones Park, Liverpool

Enwebwch eich Coeden  y Flwyddyn

Sicrhewch eich enwebiad ar gyfer Coeden y Flwyddyn 2020.

Enwebwch yma

Bach o 'Tree LC'

Bwriad ein gwobrau gofal coed yw helpu i amddiffyn, cefnogi a dathlu dyfodol iach i’ch coeden arbennig. Gellir eu defnyddio i dalu cost y rheolaeth angenrheidiol neu i helpu i ragnodi bywyd mwy llewyrchus i goeden trwy:

  • Gwaith coed fel tocio, ffensio, halio, teneuo ar gyfer amddiffyn gwreiddiau a / neu dynnu neu reoli llystyfiant cystadleuol
  • Darparu deunyddiau deongliadol neu addysgol, neu wybodaeth ddigidol sy’n helpu i adeiladu cefnogaeth i’ch coeden
  • Arolygon coed neu gyngor rheoli proffesiynol
  • Galluogi gweithgareddau ymgysylltu â’r gymuned i helpu i gefnogi a gwarchod eu coeden.

Gallwch ddarllen telerau ac amodau’r gystadleuaeth, y raffl fawr, a’r gwobrau gofal coed ar ein tudalen telerau ac amodau.

Siarter y Coed

Mae cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn yn cael ei rhedeg i gefnogi’r Siarter Coed, Coedwigoedd a Phobl – menter sy’n nodi 10 egwyddor coed i’w hymgorffori y nein cymdeithas ar gyfer dyfodol lle mae pobl a choed yn gryfach gyda’i gilydd. Darganfyddwch fwy a lleisiwch eich cefnogaeth yn treecharter.uk