Edrych i mewn: Cymraeg

Diolch am ein helpu i achub Coed Brynau

Rydym bellach wedi prynu Coed Brynau ac yn gobeithio cwblhau pryniant darn o dir cyfagos yn y dyfodol agos.

 

Credit: Chris O'Reilly / naturepl.com
Credit: Chris O'Reilly / naturepl.com

Diolch i haelioni ein haelodau a'n cefnogwyr, gallwn nawr ddechrau adfer y coetir hynafol anhygoel hwn fel hafan i fywyd gwyllt, gan ganiatáu iddo ddatblygu a ffynnu.

Bellach fe allwn ni adfer y coetir hynafol hwn, oedd wedi mynd yn angof bron, fel gwarchodfa i fywyd gwyllt, gan drawsnewid caeau diffrwyth yn goetir ifanc bywiog ac yn atgyfodi sied segur yn gartref diogel i'r dylluan wen sy’n byw yna.

Mae’r cyfan yn sefyll yn erbyn cefndir syfrdanol bae enwog Abertawe, gyda golygfeydd ar drosodd i oleudy'r Mwmbwls.

Dyna ein gweledigaeth ar gyfer Coed Brynau a'r tir fferm o'i amgylch.

Mae dyfodol y dirwedd hon bellach wedi'i sicrhau.

Sicrhau dyfodol ar gyfer y tirwedd

Wedi'i leoli drws nesaf i Barc Gwledig Ystâd y Gnoll, mae Brynau Wood mewn lleoliad delfrydol ymhlith bryniau tonnog Cymru a golygfeydd godidog. Ar hyn o bryd mae Brynau yn edrych fel nad oes neb yn gofalu amdano ac mae rhaid ei adfer.

Does dim mynediad ffurfiol wedi bod ers blynyddoedd i'r coetir hynafol arbennig hwn gyda’i garpedi o glychau'r gog. Ac mae rhododendron anfrodorol a choed llawrgeirios yn tagu planhigion prin llawr y goedwig. Rydym ni eisiau newid hyn, trwy brynu’r goedwig ac adfer yr harddwch a fu.

Ar ôl adfer y tir, fe wnawn ni adael craidd hynafol Brynau i fyd natur, gan ei alluogi i ffynnu gyda’r bywyd gwyllt y mae’n gynnal.

Cyfle prin

Bellach mae gennym gyfle i greu 235 erw gynefin sy'n gyfeillgar i fywyd gwyllt ym mherfeddwlad ddiwydiannol Cymru.

Ni all coetir hynafol fel Brynau ffynnu ar wahân. Rydym yn bwriadu plannu 150,000 coed brodorol newydd i glustogi a gwarchod y goedlan sy’n bodoli eisoes, yn ei gysylltu â'r dirwedd gyfagos trwy greu perthi newydd, ac wrth gwrs yn ymladd effeithiau newid yn yr hinsawdd trwy lanhau'r aer.

Gan fod Brynau o fewn cyrraedd hawdd i 530,000 o bobl, mae cyfle gennym i gysylltu llawer o boblogaeth Cymru (18% mewn gwirionedd) â byd natur a chreu hafan dawel uwchben bwrlwm trefol Castell Nedd.

Cyfrannu i gefnogi ein gwaith yng Nghymru

Mae Brynau yn ddim ond un ymysg llawer o goedwigoedd sy’n perthyn inni yng Nghymru, ac mae angen rheoli pob un ohonyn nhw gyda sensitifrwydd er budd bywyd gwyllt a phobl

Rhowch yr hyn a allwch – mae pob rhodd a dderbyniwn yn gwneud gwahaniaeth.

Amount
Details
Payment

£