Ancient trees support a wealth of wildlife and have borne witness to a great span of human history. Discover the hidden giants that lurk in the Celtic rainforest and help the Woodland Trust to record and protect these pieces of living history.

We will walk together, learning about the importance and ecology of ancient and veteran trees and how to record them, then spread out in smaller groups to find and register as many as possible for the Ancient Tree Inventory.

Mae coed hynafol yn cynnal cyfoeth o fywyd gwyllt ac wedi bod yn dyst i rychwant mawr o hanes dyn. Darganfyddwch y cewri cudd sy'n llechu yn y goedwig law Geltaidd a helpwch Coed Cadw i gofnodi ac amddiffyn y darnau hyn o hanes byw.

Byddwn yn cerdded gyda'n gilydd, gan ddysgu am bwysigrwydd ac ecoleg coed hynafol a chyn-filwyr a sut i'w cofnodi, yna eu gwasgaru mewn grwpiau llai i ddarganfod a chofrestru cymaint â phosibl ar gyfer y Rhestr Coed Hynafol.

Don't forget

Please bring drinks and lunch, wear strong shoes or walking boots and bring waterproof clothing.

The nearest public toilets are near the Oakeley Arms, Maentwrog.

When and where

 • Date: Saturday 9 October, 10am-4pm
 • Price: Free, but donations to support the management of our woodlands are welcome.
 • Location:Coed Felenrhyd & Llennyrch is a rare, Atlantic oak woodland and one of our largest woods in Wales, located in the Snowdonia National Park. It is known for the dramatic waterfalls of the Afon Prysor gorge.
 • Dogs: Dogs are allowed on leads when requested. Please be aware that there are livestock on site.
 • Access: This wood is not wheelchair accessible. The walk has been graded as strenuous. We will cover a fair distance as well as ascending and descending on paths which are at points narrow, uneven and muddy.
 • Parking: Parking is available at the lay-by on the A496, west of Maentwrog, almost opposite the Maentwrog Hydro Power Station (SH655398/LL41 4HY). Please park with care as space is limited.
 • Dydd: Sawdwrn 9 Hydref, 10yb-4yp
 • Pris: Croesawyd rhoddion ar-lein
 • Lleoliad:Mae Coed Felenrhyd & Llennyrch yn goetir derw atlantig prin ac yn un o'n coedwigoedd mwyaf yng Nghymru, wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'n adnabyddus am raeadrau dramatig Ceunant Llennyrch.
 • Cwn: Cwn ar dennyn pan ofynnir amdanynt. Da byw ar y safle.
 • Mynediad:Yn anffodus nid yw'r goedwig hon a'r digwyddiad hwn yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae'r daith wedi ei graddio fel un egnïol. Byddwn yn gorchuddio pellter gweddol yn ogystal ag esgyn a disgyn ar lwybrau sydd ar bwyntiau'n gul, yn anwastad ac yn fwdlyd.
 • Parcio: Cilfan ar yr A496 i'r gorllewin o Faentwrog, bron gyferbyn â Gorsaf Bwer Maentwrog - SH655398 / LL41 4HY. Parciwch yn ofalus, yn achos bod parcio yn gyfyngedig. 

How to book

Booking is essential as places are limited. To book, please email kyliejonesmattock@woodlandtrust.org.uk

Please include in your email:

 • your first name and surname
 • number of tickets needed
 • a contact phone number
 • the name of each person you are booking for. This is required for NHS Test and Trace purposes.

Mae archebu'n hanfodol gan fod lleoedd yn gyfyngedig. I archebu, e-bostiwch kyliejonesmattock@woodlandtrust.org.uk

Cofiwch gynnwys yn eich e-bost:

 • eich enw cyntaf a'ch cyfenw
 • nifer y tocynnau sydd eu hangen
 • rhif ffôn cyswllt
 • enw pob person rydych chi'n archebu ar ei gyfer. Mae hyn yn ofynnol at ddibenion Prawf a Olrhain y GIG.

A Woodland Trust Wood

Coed Felenrhyd & Llennyrch

Maentwrog

89.61 ha (221.43 acres)

Explore this wood