Skip Navigation

Helpwch ni i achub Coed Brynau

Helpwch ni i wireddu’n gweledigaeth ar gyfer Coed Brynau. Gyda’ch cymorth chi, fe allwn ni adfer y goedwig hynafol anhygoel hon yn hafan i fyd natur, yn ei ganiatáu i ffynnu.

► Read in English

Dychmygwch goedwig hynafol, oedd unwaith wedi cael ei hanghofio, sydd wedi cael ei hadfer i fod yn goedlan ifanc fywiog, a hen ysgubor sydd wedi cael ei adfer fel cartref i dylluan wen.

Cefndir y cyfan yw golygfa drawiadol Bae Abertawe gyda golygfeydd drosodd i oleudy'r Mwmbls.

Dyma’n gweledigaeth ar gyfer Coed Brynau a'r ffermdir o’i amgylch, a gyda’ch cymorth chi fe allwn ni wireddu’r freuddwyd hon.

Sicrhau dyfodol ar gyfer y tirwedd

Wedi ei leoli wrth ochr Parc Gwledig Gnoll, mae Coed Brynau mewn sefyllfa berffaith ym mryniau tonnog a thirwedd drawiadol y Deheubarth. Ar hyn o bryd mae Brynau yn edrych fel nad oes neb yn gofalu amdano ac mae rhaid ei adfer.

Does dim mynediad ffurfiol wedi bod ers blynyddoedd i'r coetir hynafol arbennig hwn gyda’i garpedi o glychau'r gog. Ac mae rhododendron anfrodorol a choed llawrgeirios yn tagu planhigion prin llawr y goedwig. Rydym ni eisiau newid hyn, trwy brynu’r goedwig ac adfer yr harddwch a fu.

Ar ôl adfer y tir, fe wnawn ni adael craidd hynafol Brynau i fyd natur, gan ei alluogi i ffynnu gyda’r bywyd gwyllt y mae’n gynnal.

Mae yna dylluan wen yn byw yn yr ysgubor wag ar y safle (Llun: iStockPhoto com/mzphoto11)
Mae yna dylluan wen yn byw yn yr ysgubor wag ar y safle (Llun: iStockPhoto com/mzphoto11)

Cyfle prin

Yn annisgwyl, mae darn arall o dir wedi dod ar y farchnad drws nesaf i Frynau ac mae hyn yn gyfle na allwn mo’i anwybyddu.

Os gallwn godi'r arian i brynu'r tir newydd hwn yn ogystal â Brynau, mae gennym gyfle i feddwl ar raddfa fawr a chreu ardal llawer mwy - 235 erw yn gyfan gwbl - o dir sy'n gyfeillgar i fyd natur a hynny yng nghalon ddiwydiannol Cymru.

Ni all coetir hynafol fel Brynau ffynnu ar wahân. Os byddwn ni’n llwyddiannus, rydym yn bwriadu plannu 150,000 coed brodorol newydd i glustogi a gwarchod y goedlan sy’n bodoli eisoes, yn ei gysylltu â'r dirwedd gyfagos trwy greu perthi newydd, ac wrth gwrs yn ymladd effeithiau newid yn yr hinsawdd trwy lanhau'r aer.

Gan fod Brynau o fewn cyrraedd hawdd i 530,000 o bobl, mae cyfle gennym i gysylltu llawer o boblogaeth Cymru (18% mewn gwirionedd) â byd natur a chreu hafan dawel uwchben bwrlwm trefol Castell Nedd.

Rydym eisiau sicrhau fod cymaint o’r coed â phosibl yn cael eu plannu gan bobl leol. (Llun: Phil Formby)
Rydym eisiau sicrhau fod cymaint o’r coed â phosibl yn cael eu plannu gan bobl leol. (Llun: Phil Formby)

Rydym ni angen eich help

Ni allwn ni sicrhau dyfodol y goedwig hon heb eich cefnogaeth. Mae arnom ni angen codi £2 miliwn i brynu’r tir a gwireddi’r freuddwyd.

A wnewch chi gyfrannau'r hyn allwch chi? Mae pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth, gan ein helpu i gyrraedd y nod.

Eisiau cyfrannu?

Beth bynnag a byddwch chi’n dewis ei gyfrannu, mae rhoi ar-lein yn ddiogel, yn gyflym ac yn gost-effeithiol, fel bod rhagor o’r arian yn mynd yn uniongyrchol i apêl Brynau.

£