Edrych i mewn: Cymraeg

Dros yr wythnos sydd i ddod, roedd Coed Cadw Woodland Trust wedi bwriadu cynnal cyfres o ddigwyddiadau i roi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ar sut mae'r elusen yn symud ymlaen gyda'i choedlan newydd, sef Coed Brynau, drws nesaf i Barc Gwledig y Gnoll yng Nghastell-nedd. Yn anffodus, bu’n rhaid canslo’r digwyddiadau wyneb yn wyneb oherwydd Covid-19. Ond er gwaethaf hynny mae'r elusen yn bwrw ymlaen a’r ymgynghori ar-lein, gan obeithio y bydd hyn yn rhoi rhywbeth i bobl leol edrych ymlaen ato pan fydd pawb yn rhydd i symud o gwmpas unwaith eto.

Dywed Llinos Humphreys, Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu'r mudiad yng Nghymru: “Os oedd yna unrhyw ochr cadarnhaol i’r cyfnod dan glo, hwyrach ei fod wedi ein helpu ni i gyd i werthfawrogi byd natur ar garreg ein drws ychydig yn fwy nag oedden ni gynt. Mae'r rhai ohonom sydd â lleoedd hyfryd, naturiol yn agos aton ni’n hynod lwcus. Felly rydyn ni'n gobeithio y bydd Coed Brynau newydd rydyn ni'n ei greu yn gaffaeliad enfawr i'r gymuned leol yng Nghastell Nedd. Ond os ydym am wneud y mwyaf o'r cyfle, rhaid inni wybod beth yn union mae pobl ei eisiau a chlywed eu hawgrymiadau. "

Gall unrhyw un gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar-lein, yn Saesneg neu yn Gymraeg yma.

Beth hoffech chi weld mewn coedlan?

Mae'r holiadur yn gofyn i bobl pa nodweddion sydd bwysicaf iddyn nhw mewn coedwig, fel bywyd gwyllt, llwybrau hawdd eu dilyn wedi'u marcio neu heddwch a thawelwch. Mae'n rhoi enghreifftiau o nodweddion y gellid eu darparu, megis cerfluniau naturiol, pwyntiau arsylwi ar fywyd gwyllt neu nodweddion chwarae naturiol. Mae’r holiadur yn gofyn i bobl pa un o’r rhain y bydden nhw’n ei werthfawrogi fwyaf. Mae'n gofyn pa fath o ddigwyddiadau wedi'u trefnu yr hoffai pobl eu gweld fwyaf ar y safle, gan awgrymu teithiau cerdded i weld byd natur, sesiynau adrodd straeon a theithiau cerdded am dreftadaeth a hanes. Yn olaf, mae'r holiadur yn gofyn a oes gan bobl unrhyw atgofion am, neu wybodaeth am hanes, Coed Brynau ac a oes unrhyw beth arall mae pobl yn teimlo y dylai Coed Cadw wybod i helpu llunio dehongliad a datblygiad y goedwig.

Diolch i arianwyr, caiff tua 150,000 o goed brodorol eu plannu dros y pum mlynedd nesaf i greu coedlan fawr newydd wrth ymyl Parc Gwledig y Gnoll. Bydd y safle, a elwir ar hyn o bryd yn Goed Brynau, ar ôl yr ardal fach o goetir hynafol sydd eisoes yn bodoli yno, yn cysylltu'r dirwedd o amgylch gyda pherthi newydd a darnau bach o goetir presennol. Ar ôl ei gwblhau, bydd y coetir newydd (maint rhyw 100 o gaeau rygbi) yn hygyrch i'r cyhoedd a bydd o fewn taith awr i fwy na 600,000 o bobl yn Neheubarth Cymru.

Plant!

Fe fydd y plannu newydd ym Mrynau hefyd yn dod yn safle blaenllaw diweddaraf Prosiect Plant!, sef ymrwymiad Llywodraeth Cymru i blannu coeden ar gyfer pob plentyn sy'n cael ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru, a ddarperir trwy Gyfoeth Naturiol Cymru mewn partneriaeth â Coed Cadw.

Mae'r plannu yng Nghastell-nedd yn rhan o brosiect gwerth £1.25 miliwn gan Gymdeithas Adeilad y Nationwide, mewn partneriaeth â Coed Cadw. Gyda Coed Cadw, mae Nationwide yn plannu 60,000 o goed ac yn creu sawl coedwig newydd trwy Wledydd Prydain. Mae eisoes wedi creu coedlan yn Ballathie Woods yn yr Alban, Coedwig Hedley Hall ger Durham a Pack Hill ger ei bencadlys yn Swindon.

Dywedodd Lynn Forrester, Rheolwraig Buddsoddi Cymdeithasol yn Nationwide: “Rydyn ni wrth ein bodd ein bod yn gweithio gyda Coed Cadw i greu’r coetir newydd hwn. Fel cymdeithasol gydfuddiannol, rydym am wneud y peth iawn i'n haelodau, ein gweithwyr a'r gymdeithas ehangach, felly mae ein rhaglen creu coetir yn ein helpu i leihau ein heffaith amgylcheddol a darparu buddion hirdymor i gymunedau lleol am genedlaethau i ddod."

Nodiadau

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â:

Rory Francis (Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd Cymru): 0343 770 5738 | 07539 322678 roryfrancis@woodlandtrust.org.uk

Neu Swyddfa'r Wasg Woodland Trust ar 01476 581121, e-bost media@woodlandtrust.org.uk

Woodland Trust (Coed Cadw) yw'r elusen cadwraeth coetir fwyaf yn y DU. Mae ganddo dros 500,000 o gefnogwyr. Mae am weld DU yn llawn coedwigoedd a choed brodorol ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. Mae gan yr Ymddiriedolaeth dri nod allweddol:

  1. amddiffyn coetir hynafol sy'n brin, unigryw ac na ellir ei adfer
  2. adfer coetir hynafol sydd wedi'i ddifrodi, gan ddod â darnau gwerthfawr o'n hanes naturiol yn ôl yn fyw
  3. plannu coed a choedwigoedd brodorol gyda'r nod o greu tirweddau gwydn i bobl a bywyd gwyllt.

Wedi'i sefydlu ym 1972, erbyn hyn mae gan Coed Cadw dros 1,200 o safleoedd dan ei gofal sy'n cwmpasu oddeutu 29,000 hectar. Mae'r rhain yn cynnwys dros 100 o safleoedd yng Nghymru, gyda chyfanswm arwynebedd o 2,897 hectar (7,155 erw). Mae mynediad i'w goedwig yn rhad ac am ddim fel y gall pawb elwa o goedwigoedd a choed. Mae enw Cymraeg mudiad, “Coed Cadw”, yn hen derm Cymraeg, a ddefnyddir mewn deddfau canoloesol i ddisgrifio coetir gwarchodedig neu gadwedig.