Mae dros 44,000 o goed ar eu ffordd i grwpiau cymunedol Cymru fel rhan o ymgyrch I’r Gad dros yr Hinsawdd, sy’n cael ei arwain gan Coed Cadw (Woodland Trust).

Fe fydd bron i 212 o ysgolion a grwpiau cymunedol yn derbyn y glasbrennau am ddim dros yr wythnos neu ddwy nesaf, ac er bod gan bob grŵp ei resymau ei hun dros blannu, fe fydd pob coeden yn cyfrif tuag at ymgyrch Coed Cadw i helpu mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Nod ymgyrch I’r Gad dros yr Hinsawdd yw cael mwy na miliwn o bobl i addo plannu coeden yn y cyfnod cyn y diwrnod plannu mawr ledled Gwledydd Prydain ar Dachwedd 30. Fe fydd pawb a wnaeth gais am becyn coed yn cael eu hychwanegu at y rhestr o addewidion.

Mae ymgyrch I’r Gad dros yr Hinsawdd yn cael ei gefnogi gan y naturiaethwr teledu a radio a’r awdur bywyd gwyllt Iolo Williams. Mae’n dweud:

“Dan ni’n wynebu argyfwng hinsawdd ac mae rhaid inni weithredu ar frys i fynd i’r afael ag o. Un peth y mae rhaid inni wneud yw plannu rhagor o goed i amsugno carbon o’r aer. Dyna pam dwi wedi ymrwymo i gefnogi ymgyrch I’r Gad dros yr Hinsawdd, sydd â’i fryd ar annog cymaint o bobl â phosibl i ymrwymo i blannu coeden ar y 30 Tachwedd eleni. A wnewch chi ymuno â fi?”

Dywedodd John Tucker, Cyfarwyddwr Allgymorth Coetir, Coed Cadw:

“Ni fu plannu coed erioed yn uwch ar yr agenda cymdeithasol a gwleidyddol. O blant ysgol i ASau, mae pobl yn deffro i'r neges bod coed yn rhan fawr o'r ateb i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae coed yn amsugno carbon deuocsid ac yn cynhyrchu ocsigen, yn ogystal â ffiltro llygredd niweidiol eraill o'r awyr rydyn ni i gyd yn eu hanadlu. Yn syml iawn, mae arnon ni angen mwy ohonyn nhw.

“Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i weithredu ar argymhellion y Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd a deddfu ar gyfer allyriadau sero net erbyn 2050. Er mwyn gwneud hyn mae angen i ni blannu 50 miliwn o goed bob blwyddyn. Mae Ymddiriedolaeth y Coetir yn falch o fod yn anfon y nifer enfawr hon o goed i ysgolion a grwpiau cymunedol sy'n awyddus i blannu a bod yn rhan o ymgyrch I'r Gad dros yr Hinsawdd.

“Mae yna lawer o resymau pam fod ysgolion a grwpiau cymunedol yn dewis plannu coed. Mae rhai o'r prosiectau rhyfeddol y tymor hwn yn cynnwys creu ystafelloedd dosbarth awyr agored lle gall disgyblion dreulio amser mewn amgylchedd tawel, awyr agored, a fydd yn gwella eu haddysg yn ogystal â'u hiechyd meddwl a'u lles. Mae eraill yn tyfu sgriniau a ffiniau naturiol o ffyrdd i helpu lleihau llygredd a gwella ansawdd aer. Rydyn ni'n falch iawn y gallwn ni helpu creu lleoedd mwy gwyrdd i fyw.”

Mae pecynnau o goed yn cael eu hanfon i bob sir yng Nghymru, fel a ganlyn:

Abertawe  

10

Blaenau Gwent                       

2

Bro Morgannwg                                   

10

Caerffili       

4

Caerdydd

18

Casnewydd

4

Castell-nedd Port Talbot     

3

Ceredigion

10

Gwynedd   

12

Merthyr Tudful        

8

Pen-y-bont ar Ogwr

8

Powys  

18

Rhondda Cynon Taf

6

Sir Benfro

4

Sir Gaerfyrddin          

20

Sir Ddinbych

18

Sir Fynwy  

10

Sir y Fflint   

14

Torfaen

3

Torfaen            

3

Wrecsam

9

Ynys Môn

2

 

Mae hyn i gyd yn rhan o ymgyrch goed hyd yn oed yn fwy ledled y DU:

  • Lloegr: 583,875 o goed i 3,310 o sefydliadau
  • Yr Alban: 69,855 o goed i 339 o sefydliadau
  • Cymru: 44,145 o goed i 212 o sefydliadau
  • Gogledd Iwerddon: 20,190 o goed i 87 o sefydliadau
  • Cyfanswm y DU: 718,065 o goed i 3,948 o sefydliadau.

Ariennir y pecynnau yn hael gan y partneriaid arweiniol Sainsbury’s, chwaraewyr People’s Postcode Lottery, Yorkshire Tea a Selfridges. Ers i'r fenter gychwyn yn 2010, mae 5.8 miliwn o goed wedi'u hanfon i ysgolion a grwpiau cymunedol sy'n awyddus i wella eu hardal leol.

Wedi'u tyfu yn y DU

Mae pob coeden wedi cael ei brynu a’i thyfu fel rhan o gynllun sicrhau ansawdd Coed Cadw i warantu tarddiad coed brodorol. Mae'r cynllun yn gwarantu bod coed sy’n hanu o feithrinfeydd sydd â bathodyn UKSG yn cael eu tyfu o hadau a ddaw o'r DU yn unig a bod y coed eu hun wedi’u tyfu yn y Deyrnas Unedig trwy gydol eu hoes.

Nod y cynllun yw lleihau'r perygl o fewnforio plâu a chlefydau gyda stoc plannu a dyfir y tu allan i'r DU.

Mae ein glasbrennau i gyd yn cyrraedd mewn blychau cadarn i roi'r cyfle gorau iddyn nhw oroesi, ac mae cyfarwyddiadau llawn ar blannu ac ôl-ofal gyda phob pecyn. Rydym hefyd yn cyfeirio pob ymgeisydd at wefan arbennig ar gyfer ysgolion a ariennir gan Defra sydd â phopeth sydd ei angen arnynt i gynllunio, plannu a gofalu am eu pecyn coed.

Os hoffech wneud cais am goed am ddim yn y tymor sydd i ddod, rhowch eich cais i mewn yn fuan, gan fod y cynllun yn dal i fod yn hynod boblogaidd.

Mae Coed Cadw’n dosbarthu coed ddwywaith bob blwyddyn –ym mis Mawrth ac ym mis Tachwedd - i gyd-fynd â'r tymor plannu coed dros fisoedd y gaeaf. Mae ceisiadau am y dosbarthiad nesaf ym mis Mawrth 2020 bellach yn cael eu derbyn, trwy'r ffurflen gais ar-lein, sydd i'w gweld yma, ynghyd â manylion am y gwahanol becynnau sy’n cael eu cynnig.

Mae pecynnau coed yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Gallwch wneud cais am rhwng 15-420 o goed yn dibynnu ar faint o le sydd gennych a'ch gofynion chi. Dyma’r gwahanol becynnau sydd ar gael: gwrych, coedlan, cynhaeaf gwyllt, lliw trwy gydol y flwyddyn, pren gweithio, coed gwyllt, bywyd gwyllt a threfol.

Gwnewch gais am eich coed.

I ymuno ymgyrch I’r Gad dros yr Hinsawdd ac i addo.

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â:Rory Francis (Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrchoedd) ar 08452 935 738 neu 07539 322678, Afallon, Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3RH E-bost roryfrancis@woodlandtrust.org.uk.

Neu Swyddfa'r Wasg Woodland Trust e-bostiwch media@woodland-trust.org.uk neu Ffôn 01476 581121

Coed Cadw (Woodland Trust) yw'r elusen cadwraeth coetir fwyaf yn y DU. Mae ganddo dros 500,000 o gefnogwyr. Mae e am weld DU sy’n gyfoethog o ran coedwigoedd a choed brodorol, ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. Mae gan Coed Cadw dri nod allweddol: i) amddiffyn coetir hynafol sy'n brin, unigryw ac na ellir ei adfer, ii) adfer coetir hynafol sydd wedi'i ddifrodi, gan ddod â darnau gwerthfawr o'n hanes naturiol yn ôl yn fyw, iii) plannu coed a choedwigoedd brodorol gyda'r nod o greu tirweddau gwydn i bobl a bywyd gwyllt.

Wedi'i sefydlu ym 1972, erbyn hyn mae gan Coed Cadw dros 1,000 o safleoedd dan ei gofal sy'n cwmpasu dros 28,700 hectar. Mae'r rhain yn cynnwys dros 100 o safleoedd yng Nghymru, gyda chyfanswm arwynebedd o 2,897 hectar (7,155 erw). Mae'n cynnig mynediad cyhoeddus am ddim i bron pob un o'i safleoedd. Mae enw Cymraeg mudiad, “Coed Cadw”, yn hen derm Cymraeg, a ddefnyddir mewn deddfau canoloesol i ddisgrifio coetir sy’n cael ei warchog yn arbennig.

Ynglŷn â Sainsbury’s
Mae Sainsbury's wedi cefnogi Coed Cadw ers 2004 gyda lansiad wyau coetir buarth. Ers hynny mae rhoddion trwy werthu cynnyrch wedi ehangu i gyw iâr, twrci, afalau a mêl.

Mae’r bartneriaeth wedi helpu Coed Cadw i blannu 3.6 miliwn o goed, gan gynnwys sefydlu Sainsbury’s Wood arbennig yng Nghoed Jiwbilî Diemwnt y Frenhines Elizabeth yn Swydd Gaerlŷr.

Mae’r bartneriaeth hefyd wedi galluogi Coed Cadw i ddarparu cefnogaeth a chyngor i Sainsbury’s ar blannu a chynnal a chadw coed i’w dosbarthu i’w ffermwyr ledled y DU.

Mae Sainsbury’s wedi cefnogi llawer o brosiectau Coed Cadw ac yn 2019, i ddathlu pen-blwydd Sainsbury yn 150 oed, a hefyd 15 mlynedd o’r bartneriaeth byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i blannu coeden ar gyfer pob cydweithiwr yn Sainsbury a chreu 150 o goedwigoedd ledled y DU.

Ynglŷn â’r People’s Postcode Lottery
Codwyd mwy na £ 11.8 miliwn gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl ers i'n partneriaeth ddechrau yn 2010. Mae'r cyllid hwn wedi plannu miliynau o goed ac wedi helpu gyda chymaint mwy, gan gynnwys adfer coedwig brin pinwydd yr Alban prin yn Loch Arkaig; cysylltu plant â natur trwy Wobr Ysgolion Coed Gwyrdd; dathlu coed arbennig trwy Goeden y Flwyddyn; sefyll i fyny am goed yn ein trefi a'n dinasoedd gyda Street Trees; a helpu Coed Cadw i brynu ei mynydd cyntaf – Ben Shieldaig.

People’s Postcode Lottery

Mae People’s Postcode Lottery yn rheoli loterïau cymdeithasau lluosog a hyrwyddir gan wahanol elusennau ac achosion da. Mae pobl yn chwarae gyda'r codau post o'u dewis am gyfle i ennill gwobrau ariannol. Mae lleiafswm o 32% o bob tanysgrifiad yn mynd yn uniongyrchol i elusennau ac achosion da ledled Prydain Fawr ac yn rhyngwladol - mae chwaraewyr wedi codi £382 miliwn hyd yn hyn.

Mae'n costio £10 y mis i'w chwarae a chyhoeddir codau post buddugol bob dydd. Yr uchafswm y gall tocyn sengl ei ennill yw 10% o enillion y raffl, yn amodol ar uchafswm o £400,000.

Gall chwaraewyr newydd gofrestru i dalu gan ddefnyddio debyd uniongyrchol trwy ffonio 0808 10 9 8 7 6 5. Gall chwaraewyr newydd sy'n cofrestru ar-lein yn www.postcodelottery.co.uk dalu gan ddefnyddio debyd uniongyrchol, cerdyn debyd neu PayPal.

Mae Cod Post Loteri Cyfyngedig yn cael ei reoleiddio gan y Comisiwn Gamblo o dan rifau trwydded: 000-000829-N-102511 a 000-000829-R-102513. Swyddfa gofrestredig: Titchfield House, 69/85 Tabernacle Street, Llundain, EC2A 4RR

Dilynwch ni @PostcodePress

Yorkshire Tea
Mae Yorkshire Tea wedi addo plannu miliwn o goed dros bum mlynedd - 500,000 ohonyn nhw Coed Cadw. Maent wedi ymuno â’r elusen i ysbrydoli ysgolion a theuluoedd i gymryd rhan a dysgu am ofalu am y blaned gyda'i gilydd. Enw'r prosiect yw Yorkshire Tree a gall pobl ddysgu popeth amdano ar wefan y cwmni.

Ynglŷn â Selfridges
Mae Selfridges wedi cefnogi Coed Cadw ers 2017. Yn 2018, fe ariannodd blannu coed ar Ystâd Smithills ger Bolton. Fe fydd y coed hyn yn rhan o Goedwig y Gogledd, prosiect plannu coed torfol a fydd yn trawsnewid tirwedd gogledd Lloegr. Eleni mae Selfridges wedi ariannu Coed Am Ddim Coed Cadw ar gyfer ysgolion a chymunedau, gan ganiatáu i 80,000 o goed gael eu plannu ledled y DU. Mae Coed Cadw a Selfridges eisoes yn gweithio ar gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer 2020 fel y flwyddyn fwyaf hyd yma ar gyfer eu partneriaeth.