Skip Navigation

Mae Coed Cadw yn canmol penderfyniad allweddol y Prif Weinidog am Ffordd Liniaru'r M4

(Lun: WTML/Jack Taylor)
(Lun: WTML/Jack Taylor)

Mae Coed Cadw (Woodland Trust), elusen gadwraeth coetir fwyaf y DU, wedi croesawu'r penderfyniad a gyhoeddwyd gan Mark Drakeford heddiw i beidio â mynd ymlaen gyda 'Llwybr Du' Ffordd Liniaru'r M4 ar draws Gwastadeddau Gwent, a fyddai wedi bygwth dim llai na phedair coedlan hynafol, yn ogystal â difrodi ardaloedd bywyd gwyllt o bwysigrwydd cenedlaethol.

Mae Coed Cadw wedi ymgyrchu'n egnïol yn erbyn y ffordd arfaethedig newydd ers i'r cynigion diweddaraf ddod i’r fei chwe blynedd yn ôl. Roedd rhai cannoedd o'i gefnogwyr wedi gwrthwynebu'r cynlluniau'n ffurfiol ar wahanol adegau a rhoddodd yr elusen dystiolaeth hefyd yn yr Ymchwiliad Cyhoeddus yn 2017.

Yn croesawu’r newyddion, dywedodd Natalie Buttriss, Cyfarwyddwraig Cymru Coed Cadw: “Un o’n prif flaenoriaethau ni yw amddiffyn coetir hynafol sydd o dan fygythiad a’r fioamrywiaeth maen nhw’n gynnal. Mae gennym  dua 70 o achosion ar hyn o bryd lle mae coetir hynafol o dan fygythiad yng Nghymru. Rwy’n gobeithio’n fawr, yn awr, ar ôl i’r ‘Llwybr Du’ gael ei wrthod, y gwelwn ni newid cyfeiriad ac y caiff yr holl gynlluniau ar gyfer ffyrdd anhynaliadwy eu gwrthod ac y bydd hyn yn lleihau’r perygl i gynefinoedd bywyd gwyllt gwerthfawr.”

Dywed Nigel Pugh, Swyddog Ymgyrchoedd Coed Cadw: “Rydyn ni'n falch o'r rôl yr ydym wedi'i chwarae yn gwrthwynebu'r cynlluniau hyn, a fyddai wedi bod mor niweidiol i goedwigoedd hynafol na ellir eu hailgreu yn ogystal â safleoedd bywyd gwyllt eraill. Fe hoffen ni hefyd ganmol gwaith ymgyrchu cadarn y glymblaid CALM, y gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol a wnaed gan wirfoddolwyr, y proffesiynoldeb, yr ymgysylltiad cadarnhaol a'r gefnogaeth dorfol y mae wedi'i hennill dros sawl blwyddyn. Mae Coed Cadw wedi gweithio'n agos gyda nifer o elusennau cadwraeth eraill i ymladd y cynigion a sefyll dros yr amgylchedd naturiol, yn enwedig Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru ac RSPB Cymru. Mae'r penderfyniad heddiw yn dangos bod y cydweithrediad hwnnw'n werth chweil. ”

Roedd y cynnig dadleuol hwn wedi cael ei weld fel prawf mawr cyntaf ‘Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol‘ sydd wedi cael ei chanmol a’i chydnabod yn rhyngwlad. Roedd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Sophie Howe, wedi herio'r cynnig yn agored.

“Pe bai'r cynnig wedi mynd ymlaen”, meddai Nigel, “efallai y byddai llawer wedi colli ffydd yng ngallu'r Ddeddf i ddiogelu cenedlaethau'r dyfodol rhag penderfyniadau gwleidyddol tymor byr. Mae'r penderfyniad hefyd yn rhoi ffydd inni yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Mae datganiad diweddar Llywodraeth Cymru fod yna argyfwng hinsawdd yn cydnabod bod y cyhoedd wedi codi proffil newid hinsawdd a’r ffaith fod angen gweithredu ar frys i weithredu arno.”

Ar sail y penderfyniad heddiw, mae Coed Cadw yn galw am adolygiad o gynlluniau ffyrdd eraill sy'n bygwth coedwigoedd hynafol a'u bywyd gwyllt gwerthfawr, sef cynllun 'Llwybr Coch' yr A55 yng Ngogledd Cymru a'r cyswllt M4-J34, i’r A48 i Faes Awyr Caerdydd. Mae’r ail gynllun ar ei ben ei hun yn torri trwy saith coedwig hynafol.

Read in English

–ENDS–

Notes to editors:
For media enquiries contact Rory Francis (PR and Campaigns Manager Wales): roryfrancis@woodlandtrust.org.uk

Or The Woodland Trust Press Office on 01476 581121, e-mail media@woodlandtrust.org.uk

Woodland Trust (Coed Cadw) is the largest woodland conservation charity in the UK. It has over 500,000 supporters. It wants to see a UK rich in native woods and trees for people and wildlife. The Trust has three key aims:  i) protect ancient woodland which is rare, unique and irreplaceable, ii) restoration of damaged ancient woodland, bringing precious pieces of our natural history back to life, iii) plant native trees and woods with the aim of creating resilient landscapes for people and wildlife.

Established in 1972, the Woodland Trust now has over 1,000 sites in its care covering over 22,500 hectares. These include over 100 sites in Wales, with a total area of 2,897 hectares (7,155 acres). It offers free public access to nearly all of its sites. The Trust’s Welsh language name, “Coed Cadw”, is an old Welsh term, used in medieval laws to describe protected or preserved woodland.