Skip Navigation

Croeso i gefnogaeth Llywodraeth Cymru i goedwig genedlaethol

Mae Coed Cadw (Woodland Trust) wedi croesawu datganiad gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Cymru, lle addawodd i “gyflymu'r broses o greu coetir” ac i ddatblygu ymrwymiad y Prif Weinidog i greu coedwig genedlaethol newydd ar gyfer Cymru.

Ar yr un pryd, fe eglurodd hi fod ei hymrwymiad yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer amaethgoedwigaeth, sef defnyddio coed mewn systemau ffermio, rhywbeth y mae Coed Cadw wedi bod yn galw amdano. Mae Coed Cadw wedi nodi y gallai targedau plannu uchelgeisiol Llywodraeth Cymru gael eu cyflawni i raddau helaeth trwy gynyddu gorchudd coed ar ffermydd ledled Cymru, a hynny’n gymedrol, gyda chynllun 'gwrychoedd ac ymylon', i blannu mwy o wrychoedd, lleiniau cysgodi, a choed ar hyd afonydd fel rhan o rwydweithiau o gynefinoedd cysylltiedig.

Mae Coed Cadw hefyd wedi croesawu’r ffaith fod y Gweinidog wedi tanlinelli pwysigrwydd diogelu coed hynafol unigol. Fe gyhoeddodd y Gweinidog y byddai ‘na gyfle i wneud cais am Grantiau Creu Coetir Glastir, a hefyd Grantiau Adfer Coetir. Grant arbennig yw hwn i gefnogi ailblannu ardaloedd o goetir sydd wedi cael eu cwympo oherwydd y clefyd coed Phytophthora ramorum sydd wedi effeithio coed llarwydd yn bennaf.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi gosod targed o greu 5,000 hectar o goetir newydd y flwyddyn, er mwyn helpu i gyflawni ei thargedau nwyon tŷ gwydr a hefyd i wneud y dirwedd yn wytnach i newid yn yr hinsawdd.

Coed Aberneint, un o dros 100 o goedlannau yng Nghymru sydd yng ngofal Coed Cadw
Coed Aberneint, un o dros 100 o goedlannau yng Nghymru sydd yng ngofal Coed Cadw

Coedwig Genedlaethol i Gymru

Dywed Natalie Buttriss, Cyfarwyddwraig Cymru'r Coetir: “Mae'r Gweinidog yn berffaith iawn i danlinellu bod coed, coetiroedd a choedwigoedd yn rhan allweddol o'n tirwedd. Fe all plannu coed newydd gynnig manteision enfawr i ni o ran lliniaru llifogydd, iechyd a lles. Maen nhw’n amsugno carbon deuocsid o'r awyr ac yn darparu cynefinoedd hanfodol ar gyfer bywyd gwyllt. Dyna pam yr ydym yn edrych i mewn i'r angen am goedwig genedlaethol o ryw fath, un fydd yn cynnig manteision sylweddol i gymunedau lleol ac i Gymru gyfan. Mae'n gyfle gwych ar gyfer lles cenedlaethau'r dyfodol, felly mae croeso mawr i ddatganiad y Gweinidog.”

Meddai Sharon Thomas, Rheolwraig Allgymorth Cymru gyda Coed Cadw: “Ar adeg pan, yn anffodus, mae ansicrwydd enfawr o gwmpas ffermio yng Nghymru, mae cynllun Creu Coetiroedd Glastir y Llywodraeth yn cynnig cyfle gwych i ffermwyr a thirfeddianwyr. Gall grantiau Creu Coetiroedd Glastir fod hyd at £9,000 yr hectar ac mae gennyf gynghorwyr sy'n gallu cynnig cyngor a chymorth am ddim wrth ddefnyddio'r rhain.”

Mae mwy am y cymorth y gall Coed Cadw ei gynnig i dirfeddianwyr ar-lein yn: woodlandtrust.org.uk/plant-trees

Read this page in English