Skip Navigation

Prosiect sy'n canmol y berth

A pham fod Coed Cadw yn falch o gymryd rhan

Mae’n bosibl fod rhai ohonynt yn filoedd o flynyddoedd oed, olion ymylon coetir pan gliriwyd y tir filoedd o flynyddoedd yn ôl. Nhw yw gewynnau tirwedd Cymru erbyn hyn, sy'n cynnig blodau llawn neithdar i wenyn a thrychfilod eraill.

Ar y 27 Medi fe gafodd prosiect y Goedwig Hir ei lansio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Y nod yw cyflawni camau ymarferol - recriwtio miloedd o wirfoddolwyr i blannu 100,000 o goed a gwella tua 120,000 o wrychoedd. Prosiect partneriaeth yw hwn rhwng Cadwch Gymru'n Daclus a Coed Cadw, gyda chefnogaeth oddi wrth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF) a Sefydliad Esmée Fairburn.

Mae Jerry Langford, Cyfarwyddwr Cymru Woodland Trust, yn esbonio: "Yn aml iawn fydd pobl yn cymryd yn ganiataol y clytwaith o berthi ar draws ein cefn gwlad, ond fyddai Cymru'n edrych yn wahanol iawn hebddynt. Rydym yn edrych ymlaen at weithio i greu mudiad newydd i ddiogelu ac adfer ein perthi. Mae tirwedd Cymru yn wynebu bygythiadau mawr dros y blynyddoedd i ddod; gallai clefyd yr ynn ddinistrio cannoedd o filoedd o goed. Ar draws y DU, nod Woodland Trust yw plannu 20,000,000 o goed y tu allan i goetir dros y deng mlynedd nesaf. Rydym yn gobeithio y bydd llawer ohonynt yn cael eu plannu fel rhan o'r prosiect cyffrous hwn."

Nod prosiect y Goedwig Hir yw tynnu sylw at lawer o fanteision gwrychoedd, ar gyfer amaethyddiaeth, bywyd gwyllt a phobl. Y nod yw hyfforddi gwirfoddolwyr wrth arolygu ac adfer gwrychoedd ac i ymgysylltu â'r cyhoedd trwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol a gwefan, gan gyfleu'r neges a sioeau a digwyddiadau eraill. Mae hwn yn brosiect Cymru gyfan gyda gwaith ymarferol wedi'i gynllunio ar gyfer y pedair ardal: Sir Fynwy, Sir Benfro, Ynys Môn a Gogledd Ddwyrain Cymru (Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam).

Un o gyfraniadau allweddol Coed Cadw fydd i ddarparu Pecynnau Coed i'w ddefnyddio wrth adfer gwrychoedd. Mae Coed Cadw wedi dosbarthu dros 10,000 o becynnau coed am ddim i ysgolion a chymunedau ledled y DU. Mae Coed Cadw hefyd yn cynnig cefnogaeth i dirfeddianwyr sy'n dymuno plannu coed a chreu perthi, gwrychoedd, ar eu tir, boed hynny trwy gynnig cyngor neu goed wedi eu sybsideiddio. Mae mwy o wybodaeth am hyn a sut i wneud cais ar gael ar-lein yn woodlandtrust.org.uk/plant.