Skip Navigation

Coed Cadw’n sefyll i ddiogelu coetiroedd hynafol Sir y Fflint

"Nid yw'n iawn i Lywodraeth Cymru gynnig dau ddewis sy’n groes i'w bolisïau, a gofyn i'r cyhoedd pa goedlan hynafol gwerthfawr y dylid ei ddinistrio", meddai’r Ymgyrchydd Sam Packer.

Mae Coed Cadw (Woodland Trust), elusen cadwraeth coetiroedd mwyaf y DU, wedi mynegi ei bryder wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ddoe ei fod yn bwriadu adeiladu ffordd newydd trwy goetir hynafol hardd ac na ellir ei ail-greu, rhwng Llaneurgain a’r Fflint, a elwir yn Leadbrook Wood neu Oakenholt Coed, a hynny’n groes i'w bolisïau ei hun.

Yn gynharach eleni fe gynigiodd Llywodraeth Cymru dau ddewis ar gyfer ar y cynllun mewn ymgynghoriad ar ei astudiaeth gwella A55 / A494 Coridor Glannau Dyfrdwy, sef Opsiwn Glas ac Opsiwn Coch. Fe fyddai'r ddau ohonynt wedi yn dinistrio coetir hynafol. Fe gyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd Seilwaith y Cabinet ddoe y byddai'r Llywodraeth yn cefnogi'r Opsiwn Coch.

Mae dogfen Polisi Cynllunio Cymru, sy’n perthyn i Lywodraeth Cymru, yn datgan yn glir1: “Mae coetiroedd hynafol a lled-naturiol yn gynefinoedd na ellir eu hadfer. Maent yn werthfawr iawn am eu bioamrywiaeth, a dylid eu diogelu rhag datblygiad a fyddai’n achosi difrod sylweddol.” Ar ben hynny, mae'r Cynulliad wedi ysgrifennu'r egwyddor o gynnal yr amgylchedd naturiol i mewn i’r gyfraith trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae hwn yn awgrymu y dylai prosiectau seilwaith fod yn enghreifftiau o arfer amgylcheddol da, nid cynigion dinistriol lle gofynnir i bobl ddewis pa goetir hynafol gwerthfawr y dylid ei ddinistrio.

Meddai Sam Packer, Swyddog Ymgyrchoedd Coed Cadw yng Nghymru: "Rydyn ni wedi bod yn bryderus iawn am y cynlluniau hyn ers iddynt weld golau dydd ac fe ddywedon ni hyn yn glir wrth ymateb i’r ymgynghoriad ym mis Mehefin. Mae'r Cynulliad wedi ysgrifennu'r egwyddor o ddiogelu amgylchedd naturiol yn gyfraith yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, felly nid yw'n iawn i Lywodraeth Cymru gynnig dau ddewis sy’n mynd yn groes i'w bolisïau a gofyn i'r cyhoedd pa goedlan hynafol werthfawr y dylid ei dinistrio. Bydd Coed Cadw’n yn sefyll yn y bwlch i amddiffyn coetiroedd hynafol Sir y Fflint a mynnu bod Llywodraeth Cymru yn dilyn ei bolisïau ei hun. Rydyn ni’n gwahodd unrhyw un sy'n awyddus i'n cynorthwyo i ymuno â'n hymgyrch trwy ymweld â woodlandtrust.org.uk/campaigning".