Skip Navigation

Rydym bellach wedi achub Cefn Coch

Diolch i'ch cefnogaeth, mae ein hymgyrch i godi arian i brynu Cefn Coch wedi bod yn llwyddiant!

Dim ond ychydig fisoedd oedden gennym i godi’r £350,000 oedd ei angen i brynu  142 ha (352 erw) o dir hardd yn uchel ym mryniau Elennydd. Roedd £200,000 wedi cael ei addo eisoes. Ond roedd bwlch o £150,000. Diolch i’ch cefnogaeth hael, rydyn ni wedi llwyddo.

O ganlyniad i lwyddiant yr ymgyrch codi arian, rydym bellach wedi prynu’r tir ac wedi ei osod i Sefydliad Tir Gwyllt Cymru, fydd yn arwain y prosiect o hyn ymlaen.

"Llongyfarchiadau mawr i Goed Cadw a Sefydliad Tir Gwyllt Cymru ar godi'r arian i brynu Cefn Coch ger Machynlleth. Dwi'n edrych ymlaen i weld y warchodfa'n datblygu i fod yn gartref i rai o greaduriaid mwyaf eiconig Cymru."
Iolo Williams, Naturiaethwr teledu

Dod bywyd gwyllt prin yn ôl i fynyddoedd Cymru

Mae ein gweledigaeth ar gyfer Cefn Coch yn syml. Gan gydweithio â Sefydliad Tir Gwyllt Cymru, rydym ar ein bryd ar adfer Cefn Coch i gyflwr mwy naturiol gyda bywyd gwyllt sy’n ffynnu.

Mae Cefn Coch wedi cael ei esgeuluso yn ddiweddar, ac wedi ei ddiraddio’n ecolegol, ac mae e heb gael ei bori ers rhai blynyddoedd. Y bwriad yw cychwyn y prosiect trwy blannu 5,000 o goed brodorol, bedw, criafol, helyg, gwern, pinwydd yr Alban, cyll, drain gwynion a drain duon. Fe fydd y rhain yn darparu ffynhonnell hadau i ganiatáu i'r safle i aildyfu'n naturiol - gan annog yn ôl adar fel y troellwr mawr a'r gylfinir.

Yn y dyfodol, rydym yn bwriadu galluogi ymwelwyr i dreulio amser yng Nghefn Coch hefyd, yn mwynhau bywyd gwyllt eiconig Cymru a cherdded trwy ddarn gwerthfawr o gefn gwlad Cymru.

Mae modd cefnogi’r prosiect o hyd

Unwaith eto, rydym mor ddiolchgar i'n cefnogwyr gwych i helpu i wneud y prosiect cyffrous ac arloesol yn realiti. Er ein bod wedi codi’r arian i brynu Cefn Coch, mae modd cefnogi’r prosiect o hyd, os hoffech chi ein helpu ni, a chyfrannu at gostau atodol prynu’r  cynefin gwerthfawr hwn.

Want to donate?

Whatever amount you chose to give, giving online is safe, secure and quick, and because it costs us less, more of your money goes directly to protecting woodland.

£