Rydym bellach wedi achub Cefn Coch

(Llun: M. Zytynski/WTML)

Diolch i'ch cefnogaeth, mae ein hymgyrch i godi arian i brynu Cefn Coch wedi bod yn llwyddiant!

Dim ond ychydig fisoedd oedden gennym i godi’r £350,000 oedd ei angen i brynu  142 ha (352 erw) o dir hardd yn uchel ym mryniau Elennydd. Roedd £200,000 wedi cael ei addo eisoes. Ond roedd bwlch o £150,000. Diolch i’ch cefnogaeth hael, rydyn ni wedi llwyddo.

O ganlyniad i lwyddiant yr ymgyrch codi arian, rydym bellach wedi prynu’r tir ac wedi ei osod i Sefydliad Tir Gwyllt Cymru, fydd yn arwain y prosiect o hyn ymlaen.

"Llongyfarchiadau mawr i Goed Cadw a Sefydliad Tir Gwyllt Cymru ar godi'r arian i brynu Cefn Coch ger Machynlleth. Dwi'n edrych ymlaen i weld y warchodfa'n datblygu i fod yn gartref i rai o greaduriaid mwyaf eiconig Cymru."
Iolo Williams, Naturiaethwr teledu

Dod bywyd gwyllt prin yn ôl i fynyddoedd Cymru

Mae ein gweledigaeth ar gyfer Cefn Coch yn syml. Gan gydweithio â Sefydliad Tir Gwyllt Cymru, rydym ar ein bryd ar adfer Cefn Coch i gyflwr mwy naturiol gyda bywyd gwyllt sy’n ffynnu.

Mae Cefn Coch wedi cael ei esgeuluso yn ddiweddar, ac wedi ei ddiraddio’n ecolegol, ac mae e heb gael ei bori ers rhai blynyddoedd. Y bwriad yw cychwyn y prosiect trwy blannu 5,000 o goed brodorol, bedw, criafol, helyg, gwern, pinwydd yr Alban, cyll, drain gwynion a drain duon. Fe fydd y rhain yn darparu ffynhonnell hadau i ganiatáu i'r safle i aildyfu'n naturiol - gan annog yn ôl adar fel y troellwr mawr a'r gylfinir.

Yn y dyfodol, rydym yn bwriadu galluogi ymwelwyr i dreulio amser yng Nghefn Coch hefyd, yn mwynhau bywyd gwyllt eiconig Cymru a cherdded trwy ddarn gwerthfawr o gefn gwlad Cymru.

Mae modd cefnogi’r prosiect o hyd

Unwaith eto, rydym mor ddiolchgar i'n cefnogwyr gwych i helpu i wneud y prosiect cyffrous ac arloesol yn realiti. Er ein bod wedi codi’r arian i brynu Cefn Coch, mae modd cefnogi’r prosiect o hyd, os hoffech chi ein helpu ni, a chyfrannu at gostau atodol prynu’r  cynefin gwerthfawr hwn.

With your help we can make a real difference...

Read this page in...