Skip Navigation

Cynhaeaf Cenedlaethau’r Dyfodol – Amaethgoedwigaeth yng Nghymru

Fe all amaethgoedwigaeth arwain at gynaeafau mwy amrywiol, cynhyrchiol a chynaliadwy, gan sicrhau effaith gadarnhaol a pharhaol ar fyd natur, yr economi lleol a'r dirwedd yn ei chyfanrwydd, a hynny ar yr un pryd.

Mae Coed Cadw yn gwneud llawer o waith yn barod i hyrwyddo plannu coed ar ffermydd. Rydyn ni wedi bod yn gwneud hyn ers sawl blwyddyn. Er bod diddordeb mewn amaethgoedwigaeth yn tyfu yn araf deg,  mae angen mwy o eglurder am beth yn union y mae’r gair yn feddwl a sut y gallai fod yn fuddiol i Gymru. 

Dull pwrpasol yw amaethgoedwigaeth i gyfuno coed a llwyni gyda chnydau a da byw amaethyddol. Mae’r systemau hyn yn gwarchod adnoddau naturiol megis dŵr glan, tra’n cefnogi amaethyddiaeth gynhyrchiol ar yr un pryd. Mae’n ffordd o ennill ddwywaith gan ei fod yn fuddiol i amaethyddiaeth gynhyrchiol a’r amgylchedd, ac mae’n cyd-fynd ag uchelgais y llywodraeth o ran polisi amaethyddol.

Ein gweledigaeth yw:

• Newid y sefyllfa bresennol i sicrhau na fydd coed bellach yn anweledig mewn polisi amaethyddol a’i system cyllido.
• Dathlu systemau amaethgoedwigaeth sy’n bodoli’n barod yng Nghymru yn ogystal ag arbrofi gyda dulliau newydd.
• Sicrhau bod mwy o goed wedi'u hintegreiddio i reolaeth tir amaethyddol Cymru i gynhyrchu bwyd.
• Sicrhau bod tirfeddianwyr, y rhwydweithiau sy’n rhoi cyngor iddyn nhw, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a'r cyhoedd yn deall beth yw ystyr amaethgoedwigaeth.
• Gofyn i'r cyhoedd a thirfeddianwyr ddangos eu cefnogaeth i Aelodau’r Cynulliad, ac i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Os ydy Brexit yn digwydd neu beidio, rydym eisiau sicrhau fod y system ariannu yn cefnogi cadw ac ehangu gorchudd coed ar ffermydd, yn rhannol trwy gefnogi amaethgoedwigaeth.

 Yn awr mae gennym gyfle unwaith mewn bywyd i newid y ffordd rydym yn rheoli tirwedd Cymru, er lles Cymru yn ei gyfanrwydd, a chenedlaethau’r dyfodol.

Fe fydd yr ymgyrch, neu’r rhaglen hon, yn rhedeg tan ddiwedd 2019. 

Gweithhredwch yn awr!