Cynhaeaf Cenedlaethau’r Dyfodol – Amaethgoedwigaeth yng Nghymru

(Llun: WTML / Nigel Pugh)

Fe all amaethgoedwigaeth arwain at gynaeafau mwy amrywiol, cynhyrchiol a chynaliadwy, gan sicrhau effaith gadarnhaol a pharhaol ar fyd natur, yr economi lleol a'r dirwedd yn ei chyfanrwydd, a hynny ar yr un pryd.

Mae Coed Cadw yn gwneud llawer o waith yn barod i hyrwyddo plannu coed ar ffermydd. Rydyn ni wedi bod yn gwneud hyn ers sawl blwyddyn. Er bod diddordeb mewn amaethgoedwigaeth yn tyfu yn araf deg,  mae angen mwy o eglurder am beth yn union y mae’r gair yn feddwl a sut y gallai fod yn fuddiol i Gymru. 

Dull pwrpasol yw amaethgoedwigaeth i gyfuno coed a llwyni gyda chnydau a da byw amaethyddol. Mae’r systemau hyn yn gwarchod adnoddau naturiol megis dŵr glan, tra’n cefnogi amaethyddiaeth gynhyrchiol ar yr un pryd. Mae’n ffordd o ennill ddwywaith gan ei fod yn fuddiol i amaethyddiaeth gynhyrchiol a’r amgylchedd, ac mae’n cyd-fynd ag uchelgais y llywodraeth o ran polisi amaethyddol.

Ein gweledigaeth yw:

• Newid y sefyllfa bresennol i sicrhau na fydd coed bellach yn anweledig mewn polisi amaethyddol a’i system cyllido.
• Dathlu systemau amaethgoedwigaeth sy’n bodoli’n barod yng Nghymru yn ogystal ag arbrofi gyda dulliau newydd.
• Sicrhau bod mwy o goed wedi'u hintegreiddio i reolaeth tir amaethyddol Cymru i gynhyrchu bwyd.
• Sicrhau bod tirfeddianwyr, y rhwydweithiau sy’n rhoi cyngor iddyn nhw, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a'r cyhoedd yn deall beth yw ystyr amaethgoedwigaeth.
• Gofyn i'r cyhoedd a thirfeddianwyr ddangos eu cefnogaeth i Aelodau’r Cynulliad, ac i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

Os ydy Brexit yn digwydd neu beidio, rydym eisiau sicrhau fod y system ariannu yn cefnogi cadw ac ehangu gorchudd coed ar ffermydd, yn rhannol trwy gefnogi amaethgoedwigaeth.

 Yn awr mae gennym gyfle unwaith mewn bywyd i newid y ffordd rydym yn rheoli tirwedd Cymru, er lles Cymru yn ei gyfanrwydd, a chenedlaethau’r dyfodol.

Fe fydd yr ymgyrch, neu’r rhaglen hon, yn rhedeg tan ddiwedd 2019. 

Read this page in...

What is ancient woodland?

Ancient woodland contains some of our most precious woodland habitats that are home to many species of rare wildlife.

Find out more