Skip Navigation

Gwnewch Gymru’n well gyda choed

Mae gan Gymru gyfle unigryw i greu polisi amaethyddol a defnydd tir newydd – ond rhaid sicrhau y bydd hwn yn ein galluogi ni i elwa o goed!

Rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru ail-ddylunio’r Polisi Amaethyddol Cyffredinol (PAC) i greu Polisi Defnydd Tir Cynaliadwy - un sy’n addas i Gymru. Hyd yn hyn, mae’r PAC wedi methu cydnabod yr angen am goed yn y dirwedd i sicrhau manteision amgylcheddol, cyhoeddus ac economaidd. I raddau helaeth, mae coed wedi cael eu hanwybyddu.

Fel canlyniad i’r polisiau hyn mae nifer y coed sy’n cael eu plannu yng Nghymru wedi disgyn yn aruthrol. Y llynedd dim ond 100 ha o goetir chafodd ei blannu, yn adlewyrchu methiant Llywodraeth Cymru i gyrraedd uchelgais ei hun i blannu 2,000 ha o goetir newydd bob blwyddyn

Rydyn ni angen gweithrediad, nid geiriau. Mae’n hen bryd inni weld rhagor o goed yn ein tirweddau.

Rydym yn gofyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru erfyn ar Lywodraeth Cymru i newid y polisïau Glastir sydd wedi methu i raddau helaeth, ac ei ddyfeisio system newydd.  Fe allai Polisi Defnydd Tir Cynaliadwy fanteisio ar bopeth y gall coed eu cynnig trwy:

  • Gefnogi amaethyddiaeth trwy ddiogelu priddoedd a chysgodi da byw
  • Lleihau perygl llifogydd
  • Cynhyrchu ffynhonnell gynaliadwy o bren
  • Cynnal byd natur
  • Amddiffyn treftadaeth
  • Gwarchod a gwella’r dirwedd

Gellir dychmygu dyfodol lle bydd amaethyddiaeth a choed yn cefnogi ei gilydd, lle byddwn ni’n gwarchod treftadaeth naturiol a lle mae manteision coed yn y dirwedd yn cael eu gwerthfawrogi.

Manteisiwch ar y cyfle hwn, sydd ddim yn codi mwy nag unwaith mewn cenhedlaeth, i lunio defnydd tir.

Os ydyn ni am greu dyfodol canliadwy ar gyfer cefn gwlad, dinasoedd a threfi mae’n gwbl hanfodol fod Cymru’n cefnogi Rheolaeth Tir Cynaliadawy.

Dywedwch wrth Gynulliad Cymru beth rydych chi eisiau ar gyfer dyfodol y dirwedd. Arwyddwch y ddeiseb